دانلود (ملی شدن صنعت نفت)

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: ملی شدن صنعت نفت

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد

ادامه مطلب